ژئوشيمي محيط زيست

احمدرضا رباني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس احمدرضا رباني
ترم بهار ۸۹-۹۰
زمان ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۶۴۵)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۶۴۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها