دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
برنامه نويسي کامپيوتر به زبان فرترن مهندسي نفت
خواص سيال مخزن مهندسي نفت
مهندسي مخازن نفت و گاز ۲ مهندسي نفت
آزحفاري 3414201 مهندسي نفت
برنامه نويسي کامپيوتر به زبان فرترن 3415193 مهندسي نفت
تدريس يار برنامه نويسي کامپيوتر به زبان فرترن 3415190 مهندسي نفت
تدريس يار خواص سيال مخزن 3415160 مهندسي نفت
تدريس يار مکانيک سنگ 3413040 مهندسي نفت
تدريس يار مکانيک سيالات دوفازي 3415170 مهندسي نفت
خواص سيال مخزن 3415163 مهندسي نفت
روش تحقيق 3413172
مهندسي مخازن نفت و گاز ۲ 3415183 مهندسي نفت
مکانيک سيالات دوفازي 3415173 مهندسي نفت
نقشه برداري 3413122 مهندسي نفت
زمين شناسي عمومي و ساختماني
آز خواص سنگ و سيال مخزن 3414021 مهندسي نفت
آز سنگ شناسي 3413091 مهندسي نفت
آز شيمي نفت 3413071 مهندسي نفت
آز مکانيک سنگ 3413051 مهندسي نفت
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي نفتي 3414033 مهندسي نفت
مهندسي بهره برداري از منابع نفت و گاز
استاتيک و مقاومت مصالح 3413023 مهندسي نفت
فيزيک عمومي ۱