دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آناليز آماري مخزن 3487223 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت 3488263 مهندسي نفت-تجهيزات نفت
ابزارهاي نمودارگيري 3488113 مهندسي نفت-تجهيزات نفت
ارزيابي سازند پيشرفته 3483843 مهندسي اکتشاف نفت
ازدياد برداشت پيشرفته 3482873 مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
ازديادبرداشت پيشرفته 3487263 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
افزايش و توليد نفت با روشهاي حرارتي 3481583 مهندسي مخازن هيدروکربوري
بازخواني داده هاي لرزه اي 3483572 مهندسي اکتشاف نفت
بهينه سازي 3481563 مهندسي مخازن هيدروکربوري
تئوري انتشار امواج الاستيک 3483582 مهندسي اکتشاف نفت
تجهيزات تکميل چاه 3488123 مهندسي نفت-تجهيزات نفت
تجهيزات حفاري 3488103 مهندسي نفت-تجهيزات نفت
تجهيزات سطحي 3488143 مهندسي نفت-تجهيزات نفت
تخريب سازند 3482893 مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
تدريس يار آناليز آماري مخزن 3487220 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار ازديادبرداشت پيشرفته 3487260 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار تشکيل هيدروکربن¬هاي جامد 3487270 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار جريان سيالات در محيط هاي متخلخل 3487160 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار خواص سنگ و سيال مخزن 3487230 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار رفتار فازهاي سيالات مخزن 3487120 مهندسي نفت-مخازن هيدروکربوري-آموزش‌الکترونيکي