دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
تفسير ساختماني مقاطع لرزه اي 3493703 مهندسي نفت-اكتشاف نفت
وارون سازي لرزه اي در بازيابي مقاومت لرزه اي 3493713 مهندسي نفت-اكتشاف نفت
آزمون جامع 3434340 مهندسي نفت
رساله 3490900 مهندسي نفت