دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
سمينار احمدرضا رباني ۲شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
سمينار احسان خامه چي ۴شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
سمينار ناصر عليزاده تبريزي ۵شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
شيمي نفت احمدرضا رباني ۵شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۵شنبه(۹۳۰-۱۱۰۰)
مدلسازي و شبيه سازي مخازن ناصر عليزاده تبريزي ۵شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۵شنبه(۹۳۰-۱۰۳۰)
مهندسي بهره برداري پيشرفته احسان خامه چي شنبه(۹۰۰-۱۰۳۰)شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
مهندسي مخازن گاز احسان خامه چي ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
ژئوشيمي آلي احمدرضا رباني شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
ژئوشيمي مخزن احمدرضا رباني ۱شنبه(۱۶۴۵-۱۷۱۵)۱شنبه(۱۷۱۵-۱۹۳۰)