دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
رفتار فازهاي سيالات مخزن محمد رضا خرسند موقر ۴شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۹۳۰-۱۰۳۰)
شيمي نفت فريبرز رشيدي ۱شنبه(۹۰۰-۱۰۳۰)۱شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
مهندسي بهره برداري پيشرفته احسان خامه چي شنبه(۹۳۰-۱۰۳۰)شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
مهندسي مخازن گاز احسان خامه چي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
موارد ويژه در مهندسي نفت سيد محمد حسين ميرباقري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)