دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
جريان سيال در محيط هاي متخلخل محمد رضا خرسند موقر ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۴شنبه(۱۴۳۰-۱۶۰۰)