دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
استاتيک و مقاومت مصالح محمد جواد عامري شهرابي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
جريان سيالات در محيط هاي متخلخل عباس نادري فر ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
زبان تخصصي نفت فريبرز رشيدي ۴شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
زمين شناسي عمومي و ساختماني حسين حسني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زمين شناسي نفت احمدرضا رباني ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي مهندسي تاسيسات سطح الارضي محمد جواد عامري شهرابي ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
فرازآوري مصنوعي احسان خامه چي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني مهندسي مخازي ترکدار ناصر عليزاده تبريزي ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مهندسي مخازن نفت و گاز۱ ناصر عليزاده تبريزي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
کارگاه نرم افزار عمومي احسان خامه چي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)