دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز چاه آزمايي پيشرفته ناصر عليزاده تبريزي ۵شنبه(۱۰۱۵-۱۲۰۰)۵شنبه(۱۰۱۵-۱۲۰۰)
ارزيابي حوضه هاي رسوبي احمدرضا رباني شنبه(۹۳۰-۱۱۰۰)
سمينار حسين حسني ۲شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
سمينار احمدرضا رباني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار فريبرز رشيدي ۲شنبه(۱۴۰۰-۱۵۳۰)
سمينار ارشد آموزشي احمدرضا رباني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
عمليات ژئوفيزيک پرويز معارف وند ۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مدلسازي و شبيه سازي مخازن ناصر عليزاده تبريزي ۵شنبه(۷۱۵-۱۰۱۵)۵شنبه(۷۱۵-۱۰۱۵)
مهندسي مخازن گاز فريبرز رشيدي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۳۰)
ژئواستاتيستيک (زمين آمار) پرويز معارف وند ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۱۵)
ژئوشيمي مخزن احمدرضا رباني ۴شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
کاربرد کامپيوتر در اکتشاف نفت احمدرضا رباني ۲شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)