دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
استاتيک و مقاومت مصالح حسين سالاري راد ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
زبان تخصصي نفت فريبرز رشيدي ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
زمين شناسي عمومي و ساختماني حسين حسني شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
زمين شناسي نفت احمدرضا رباني شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
فرازآوري مصنوعي احسان خامه چي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مهندسي مخازن نفت و گاز۱ ناصر عليزاده تبريزي ۲شنبه(۷۰۰-۸۳۰)۲شنبه(۷۰۰-۸۳۰)