دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز چاه آزمايي پيشرفته ناصر عليزاده تبريزي ۵شنبه(۹۴۵-۱۱۰۰)۵شنبه(۹۴۵-۱۱۰۰)۴شنبه(۷۱۵-۸۰۰)
ارزيابي حوضه هاي رسوبي احمدرضا رباني ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۴۵)
جريان سيال در محيط هاي متخلخل ميترا دادور ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته ميترا دادور ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
مهندسي بهره برداري پيشرفته احسان خامه چي شنبه(۹۰۰-۱۰۳۰)شنبه(۹۰۰-۱۰۳۰)
مهندسي مخازن گاز احسان خامه چي ۱شنبه(۹۳۰-۱۰۳۰)۱شنبه(۹۳۰-۱۰۳۰)
ژئوشيمي محيط زيست احمدرضا رباني ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۶۴۵)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۶۴۵)