دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
استاتيک و مقاومت مصالح محمد جواد عامري شهرابي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
زبان تخصصي نفت فريبرز رشيدي ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
طراحي مهندسي تاسيسات سطح الارضي محمد جواد عامري شهرابي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
مکانيک سيالات محمد رضا خرسند موقر ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
زمين شناسي عمومي و ساختماني حسين حسني شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۰۰)
فرازآوري مصنوعي احسان خامه چي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کارآموزي پرويز معارف وند (۰-۰)