دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
استاتيک و مقاومت مصالح محمد جواد عامري شهرابي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۰۰)
ترموديناميک و رفتار فازها محمد رضا خرسند موقر ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۹۰۰)۳شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)
زبان تخصصي نفت فريبرز رشيدي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
طراحي مهندسي تاسيسات سطح الارضي محمد جواد عامري شهرابي ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مکانيک سيالات محمد رضا خرسند موقر ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۹۰۰-۱۱۰۰)
زمين شناسي عمومي و ساختماني حسين حسني شنبه(۹۱۵-۱۰۰۰)۵شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
فرازآوري مصنوعي احسان خامه چي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)