دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
تجهيزات حفاري پرويز معارف وند شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
جريان سيال در محيط هاي متخلخل محمد رضا خرسند موقر ۴شنبه(۹۰۰-۱۰۳۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
جريان سيالات در محيط هاي متخلخل محمد جواد عامري شهرابي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
جريانهاي چندفازي در چاه ولوله مصطفی کشاورز مروجی شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
مباحث ويژه در مهندسي نفت(بهينه سازي کاربردي در مهندسي نفت) احسان خامه چي ۳شنبه(۱۴۳۰-۱۵۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مهندسي مخازن گاز احسان خامه چي ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۴شنبه(۸۰۰-۹۰۰)
کاربرد مکانيک سنگ پيشرفته در مهندسي نفت محمد جواد عامري شهرابي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)