آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه ازدیاد برداشت

سرپرست : علیرضا کاظمی

آزمایشگاه ژئو مکانیک

سرپرست : محمد جواد عامري شهرابي

آزمایشگاه آسیب سازند

سرپرست : احسان خامه چي

آزمایشگاه حفاری

سرپرست : پرویز معارف وند

آزمایشگاه خواص سیال مخزن

سرپرست : محمد رضا خرسند موقر

آزمایشگاه مکانیک سنگ

سرپرست : محمد جواد عامري شهرابي

آزمایشگاه پدیده های بین سطحی

سرپرست : محمد شریفی

آزمایشگاه ژئوشیمی آلی

سرپرست : احمدرضا رباني

اخبار