آزمایشگاه مکانیک سنگ

آزمایشگاه مکانیک سنگ

  • معرفي

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمد جواد عامری

 

کارشناس آزمایشگاه: مهندس مهدی رحمانی 

 

 

 

آزمايشگاه مکانيک سنگ(دانشکده مهندسي نفت)

 

 

آزمايشاتي که انجام آن در حال حاضر امکان پذير مي باشند عبارتند از :

 

 

آزمايش 1

 

عنوان آزمايش:چکش اشميت

هدف آزمايش:اين روش براي تعيين سختي سنگ در واقع مقاومت و يا مدول الاستيسيته ي سنگ به کار مي رود.

                                                                                                                                                                                               {#myemotions_dlg.cool}

آزمايش 2

 

عنوان آزمايش: تعيين مقاومت فشاري تك محوره وتغيير شكل پذيري

هدف آزمايش:اين آزمايش براي اندازه گيري مقاومت فشاري تك محوره ي نمونه هاي استوانه اي و رسم منحني هاي تنش-كرنش و همچنين محاسبه ي مدول يانگ و ضريب پواسون به كار ميرود.

آزمايش مقاومت فشاري تک محوري يا نا محصور مرسوم ترين آزمون آزمايشگاهي برا ي مطالعات مکانيکي سنگ بکر ميباشد که با وجود ظاهري ساده، انجام دقيق آن بسيار مشکل است ، اين آزمايش به عنوان آزمايش پايه در اکثر پروژه هاي مهندسي انجام گرفته و به ندرت اتفاق مي افتد که در پروژه اي مقاومت فشاري تک محوري مورد نياز نباشد. اگر چه اين آزمايش عمدتا به عنوان شاخصي براي مقايسه سنگ ها شناخته مي شود، ليکن کاربردهاي وسيع ديگري نيز در حل مسائل عملي مکانيک سنگ پيدا کرده است. مقاومت ماده سنگي يا سنگ بکر به عنوان يک پارامتر اصلي در اکثر سيستم هاي طبقه بندي توده سنگ مورد توجه قرار گرفته است. مقاومت ماده سنگ حد بالاي مقاومت توده سنگ مي باشد.

                                                                                                                                                    {#myemotions_dlg.cool}

 آزمايش 3

عنوان آزمايش: تعيين مقاومت کششي غير مستقيم (روش برزيلي)

هدف آزمايش: اين آزمايش براي تعيين مقاومت کششي نمونه هاي استوانه اي سنگ بکر به طور غير مستقيم به کار مي رود.                                        

                                                                       

 {#myemotions_dlg.cool}

 آزمايش 4

عنوان آزمايش: مقاومت فشاري نمونه نامنظم (بارگذاري نقطه اي)

هدف آزمايش:هدف از اين آزمايش تعيين يك شاخص مقاومتي مي باشد كه در طبقه بندي و خصوصيات سنگ استفاده مي گردد.

 

         
                                                                                       

 

{#myemotions_dlg.cool}