آزمایشگاه آسیب سازند

آزمایشگاه آسیب سازند

  • معرفي

مسئول آزمایشگاه: دکتر احسان خامه چی


کارشناس آزمایشگاه:

 

 

دستگاه Formation Damage (FDS350)

 

   اين دستگاه اساساً با هدف ازريابي نحوه و ميزان نفوذ سيالات تراويده از گل و يا سيمان حفاري، سيالات ورودي به سازند در اثر عمليات تميزکاري و يا اسيدکاري چاه­ها، طراحي و ساخته شده است. ارزيابي ­ها بر مبناي اندازه ­گيري تراوايي مطلق نمونه­ ها نسبت به سيالات مختلف و مقايسه آنها در مراحل زماني مختلف (مثلاً قبل و بعد از تزريق هر سيال خاص) صورت مي­ پذيرد. بنابراين از جمله قابليت هاي اين دستگاه عبارتند از:


الف) اندازه ­گيري تراوايي مطلق سنگ مخزن نسبت به مايعات مختلف

ب) آزمايش فيلتراسيون استاتيك گل حفاري

ج) انجام آزمايش نفوذ ديناميک گل حفاري با نرخ چرخش گل حداکثر تا 6 ليتر در دقيقه که با بهره ­گيري از تجهيزات جانبي و پمپ مخصوص امکان پذير است.

د) ارزيابي نفوذ سيالات مختلف با محاسبه فشار در نقاط طولي مختلف مغزه با استفاده از تپ­هاي متعدد) آزمايش ارزيابي عملکرد اسيدکاري به عنوان يک عمليات تحريك چاه که در شرايط دما و فشار مخزن قابل انجام است) ارزيابي ميزان حساسيت سنگ مخزن به آبهاي تزريقي (Compatibility Test)

 

   با اين دستگاه پارامترهايي مثل سرعت بحراني، غلظت نمک، غلظت اسيد و موارد مرتبط مشابه قابل ارزيابي و آزمايش هستند. سيالات نفوذ کننده، مشابه با حالت واقعي درون چاه به صورت مماس با سطح نمونه در جريان بوده و محفظه نگهدارنده نمونه به گونه­اي طراحي شده که هرزروي گل را نيز مشابه­سازي مي نمايد.

 

    حداکثر فشار قابل اعمال به اطراف نمونه مغزه به عنوان فشار فراز طبقاتي 10000 پام و حداکثر فشار منفذي و فشار گل قابل اعمال 5000 پام مي باشد. حداکثر دماي عملياتي دستگاه نيز 150 درجه سلسيوس است. مغزه نگهدار قادر به نگهداري و انجام آزمايش بر روي نمونه­هاي به قطر 5/1  اينچ و حداکثر به طول 4 اينچ است. در صورت ضرورت امکان بکارگيري دستگاه براي اندازه­هاي ديگر نيز وجود دارد. متالورژي تجهيزات به گونه­اي است که بکارگيري سيالات شيميايي مختلف متداول در صنعت نفت و مخصوصاً اسيدها را امکان­پذير مي سازد.  

 دستگاه مربوطه ساخت شركتVinci Technologies  فرانسه مي باشد.