درختواره دانشکده مهندسی نفت

 

درختواره دانشکده مهندسی نفت

نام ترم

نام درس

کد درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش نیاز

همنیاز

توضیحات

ترم اول

ریاضی عمومی 1

-

پایه

3

-

-

 

فیزیک 1

-

پایه

3

-

-

 

آزفیزیک 1

-

پایه

1

-

فیزیک 1

 

شیمی عمومی

-

پایه

3

-

-

 

آزشیمی عمومی

-

پایه

1

-

شیمی عمومی

 

مقدمه ای بر مهندسی نفت

3413032

اصلی

2

-

-

 

ادبیات فارسی

-

عمومی

3

-

-

 

تربیت بدنی 1

-

عمومی

1

-

-

 

ترم دوم

ریاضی عمومی 2

-

پایه

3

ریاضی عمومی 1

-

 

زمین شناسی عمومی و ساختمانی

3413013

اصلی

3

-

-

 

استاتیک و مقاومت مصالح

3413023

اصلی

3

فیزیک 1

-

 

فیزیک 2

-

پایه

3

فیزیک 1

-

 

آزفیزیک 2

-

پایه

1

-

فیزیک 2

 

معارف 1

-

عمومی

2

-

-

 

معادلات دیفرانسیل

-

پایه

3

-

ریاضی 2

 

تربیت بدنی 2

-

عمومی

1

تربیت بدنی1

-

 

ترم سوم

ریاضیات مهندسی

-

پایه

3

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

 

 

مکانیک سنگ

3413042

اصلی

2

استاتیک و مقاومت مصالح

سنگ شناسی

 

آزمکانیک سنگ

3413051

اصلی

1

-

مکانیک سنگ

 

سنگ شناسی

3413082

اصلی

2

زمین شناسی عمومی و ساختمانی

-

 

آزسنگ شناسی

3413091

اصلی

1

-

سنگ شناسی

 

اخلاق و تربیت اسلامی

-

عمومی

2

-

-

 

شیمی نفت

3413062

اصلی

2

شیمی عمومی

-

 

آزشیمی نفت

3413091

اصلی

1

-

شیمی نفت

 

زبان خارجی

-

عمومی

3

-

-

 

ترم چهارم

برنامه نویسی کامپیوتر (فرترن)

3415193

پایه

3

ریاضی 2

-

 

مکانیک سیالات

3413153

اصلی

3

معادلات دیفرانسیل

-

 

ترمودینامیک و رفتارفازها

3413143

اصلی

3

شیمی نفت

-

 

زمین شناسی نفت

3413103

اصلی

3

زمین شناسی عمومی و ساختمانی

-

 

زبان تخصصی

3413112

اصلی

2

زبان خارجی+

مقدمه ای بر مهندسی نفت

-

 

خواص سنگ مخزن

3414013

تخصصی

3

مکانیک سنگ

-

 

معارف 2

-

عمومی

2

-

-

 


 

نام ترم

نام درس

کد درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش نیاز

همنیاز

توضیحات

ترم پنجم

خواص سیال مخزن

3415163

تخصصی

3

ترمودینامیک

-

 

آزخواص سنگ و سیال مخزن

3414021

تخصصی

1

-

خواص سنگ + خواص سیال

 

اکتشافات ژئوفیزیک نفت

3414043

تخصصی

3

زمین شناسی نفت

-

 

حفاری 1

3414063

تخصصی

3

خواص سنگ+خواص سیال +مکانیک سیالات

-

 

متون اسلام

-

عمومی

2

-

-

 

محاسبات عددی

-

پایه

2

برنامه نویسی فرترن

معادلات دیفرانسیل

 

روش تحقیق

3413172

اصلی

2

-

-

 

ترم ششم

مکانیک سیالات دوفازی

3415173

تخصصی

3

مکانیک سیالات

-

 

حفاری 2

3414072

تخصصی

2

حفاری 1

-

 

آزحفاری

3414201

تخصصی

1

حفاری 1

 

 

مهندسی مخازن نفت و گاز 1

3414083

تخصصی

3

خواص سنگ+خواص سیال

چاه پیمایی و پتروفیزیک

 

چاه پیمایی و پتروفزیک

3414053

تخصصی

3

خواص سنگ+خواص سیال+اکتشافات ژئوفیزیکی

-

 

کارگاه نرم افزار عمومی

3413161

اصلی

1

برنامه نویسی کامپیوتر (فرترن)

-

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

-

عمومی

2

-

-

 

اختیاری

-

اختیاری

2 یا 3

-

-

 

ترم هفتم

مهندسی بهره برداری از منابع نفت وگاز

3414093

تخصصی

3

حفاری2

-

 

اختیاری

-

اختیاری

2 یا 3

-

-

 

مهندسی مخازن نفت و گاز 2

3415183

تخصصی

3

مهندسی مخازن نفت و گاز 1

-

 

روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت

3414153

تخصصی

3

مهندسی مخازن نفت و گاز 1

-

 

ژئوشیمی نفت

3414102

تخصصی

2

شیمی نفت+زمین شناسی نفت

-

 

چاه آزمایی و تحلیل نتایج

3414113

تخصصی

3

مهندسی مخازن نفت و گاز 1

-

 

ترم هشتم

ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی

3414033

تخصصی

3

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

-

 

طراحی مهندسی تاسیسات سطح الارضی

3414122

تخصصی

2

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

-

 

مبانی مهندسی مخازن ترکدار

3414133

تخصصی

3

مهندسی مخازن نفت و گاز 2

-

 

مبانی مدلسازی و شبیه سازی مخازن نفت وگاز

3414143

تخصصی

3

مهندسی مخازن نفت و گاز+ محاسبات عددی

-

 

اختیاری

-

اختیاری

2 یا 3

-

-

 

پروژه

3414163

-

3

-

-

 

کارآموزی

3414192

-

2

-

-

 

 

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲