برنامه زمان بندی مصاحبه علمی از داوطلبان مقطع دکتری ۹۶

شروع 14عصر

شروع 8:30صبح

 

مهندسی نفت- روزانه

با توجه به حرف اول نام خانوادگی ص تا ی

مهندسی نفت- روزانه

با توجه به حرف اول نام خانوادگی الف تا ش

دوشنبه 96/3/22

مهندسی نفت- پردیس خودگردان

مهندسی نفت- استعدادهای درخشان

سه شنبه 96/3/23

مهندسی نفت، اکتشاف نفت استعدادهای درخشان

مهندسی نفت، اکتشاف نفت - روزانه

چهارشنبه 96/3/24

لازم به ذکر است آن دسته از داوطلبانی که در گروه روزانه و پردیس بین الملل یکی از گرایشها پذیرفته شده اند یک مصاحبه بعمل خواهد آمد

محل مصاحبه طبقه 4 دانشکده مهندسی نفت می باشد.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳