قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۶

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96

ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 به اطلاع میرساند جهت آشنایی با دروس ارائه شده و اولویت های اخذ واحد به موارد ذیل توجه فرمایید

-        دانشجویان محترم میبایست ضمن اخذ الزامی دروس اصلی گرایش خود، از دروس انتخابی که مربوط به گرایش خود هستند واحد اخذ نمایند در غیر اینصورت واحد غیر مرتبط از پرتال دانشجو حذف میگردد

-        دانشجویانی که دروس جبرانی برای آنها در نظر گرفته شده است میبایست در همین ترم اقدام به اخذ دروس جبرانی خود با هماهنگی دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اقدام نمایند

-        دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نفت تجهیزات نفت میبایست فقط دروس اصلی گرایش خود را اخذ نمایند و با هماهنگی دفتر تحصیلات تکمیلی اقدام به اخذ دروس جبرانی نمایند

-        دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سالهای قبل اگر کسر واحد دارند میبایست با توجه به گرایش خود اقدام به اخذ واحد کنند

-        برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نفت- تجهیزات نفت ورودی 95 متعاقباً درس مربوط به گرایش خود را دانشکده ارائه خواهد داد

 

نام 

نوع

واحد

استاد (1)

توضیحات

گرایش مهندسی نفت- مخازن هیدروکربوری

جریان سیال در محیط های متخلخل

اصلی

3

خرسند موقر

کارشناسی ارشد

مهندسي مخازن ترکدار

اصلی

3

شريفي

کارشناسی ارشد

شبیه سازی و مدلسازی مخازن نفت و گاز

اصلی

3

کاظمی

کارشناسی ارشد

گرایش مهندسی نفت بهره برداری

آناليز چاه آزمايي پيشرفته(پردیس)

اصلی

3

شريفي

کارشناسی ارشد

آناليز چاه آزمايي پيشرفته(روزانه)

اصلی

3

امين شهيدي

کارشناسی ارشد

مهندسي بهره‌برداري پيشرفته(گروه 1 روزانه)

اصلی

3

خامه چي

کارشناسی ارشد

مهندسي بهره‌برداري پيشرفته(گروه 2 روزانه)

اصلی

3

رفيعي

کارشناسی ارشد

مهندسی نفت- حفاری

مهندسي حفاري پيشرفته

اصلی

3

گمار

کارشناسی ارشد

حفاري فراساحلي

اصلی

3

خسروانيان

کارشناسی ارشد

مکانيک سنگ پيشرفته

اصلی

3

عامري شهرابي

کارشناسی ارشد

مهندسی نفت -اکتشاف

پتروفيزيک پيشرفته

اصلی

2

شعباني افراپلي

کارشناسی ارشد

ژئوشيمي آلي - نفت پيشرفته

اصلی

3

رباني

کارشناسی ارشد

لرزه شناسی

اصلی

3

جواهريان

کارشناسی ارشد

مهندسی نفت- تجهیزات

تجهيزات حفاري

اصلی

3

معارف وند

کارشناسی ارشد

تجهيزات سطحي

اصلی

3

عامري شهرابي

کارشناسی ارشد

 

دروس اختیاری (کارشناسی ارشد و دکترا) کلیه گرایشها

افزايش و توليد نفت با روشهاي حرارتي

اصلی

3

امين شهيدي

صرفاً دکتری مخازن

مباحث ويژه در مهندسي نفت (المانهاي محدود)

اختیاری

3

دهقاني فيروزآباد

مشترک همه گرایشهای کارشناسی ارشد و دکتری

مباحث ويژه در مهندسي نفت (مدلسازي حوضه‌هاي رسوبي)

اختیاری

3

سليماني

انحصاراً اکتشاف نفت کارشناسی ارشد و دکتری

زمين‌شناسي نفت

اختیاری

2

قويدل

انحصاراً اکتشاف نفت کارشناسی ارشد

فيلترهاي ديجيتال

اختیاری

3

جواهريان

انحصاراً اکتشاف نفت کارشناسی ارشد و دکتری

ژئوشيمي مخزن

اختیاری

3

رباني

انحصاراً اکتشاف نفت کارشناسی ارشد و دکتری

مباحث ويژه در مهندسي نفت (مهندسي مخازن گازي پيشرفته)

اختیاری

3

خامه چي

گرایشهای مخازن و بهره برداری کارشناسی ارشد و دکتری

رياضيات مهندسي پيشرفته

اختیاری

3

احمدي

کلیه گرایشهای کارشناسی ارشد و دکتری

مباحث ويژه در مهندسي نفت (عمليات لرزه‌اي)

اختیاری

2

ترابي

انحصاراً اکتشاف نفت کارشناسی ارشد و دکتری

موارد ويژه در مهندسي حفاري

اختیاری

3

گمار

گرایش حفاری کارشناسی ارشد

جريانهاي چندفازي در چاه و لوله

اختیاری

3

كشاورزمروجي

گرایشهای مخازن بهره برداری حفاری کارشناسی ارشد و دکتری

موارد ویژ در مهندسی نفت (شبیه سازی خطوط جریانی)

اختیاری

3

فهیم پور

گرایشهای مخازن و بهره برداری کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی مخازن پیشرفته

اختیاری

3

احمدی/ فهیم پور

گرایش مخازن کارشناسی ارشد و دکتری

وارون سازی لرزه ای برای بازیابی مقاومت لرزه ای

اختیاری

3

دکتر جواهریان

انحصاراً اکتشاف نفت دکتری

موارد ویژ در مهندسی نفت مخازن کربناته

اختیاری

3

شعبانی +ربانی

انحصاراً اکتشاف نفت کارشناسی ارشد و دکتری

حفاري جهت‌دار

اختیاری

3

فضائلي زاده

گرایش حفاری کارشناسی ارشد

         

 

 

 

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵