نخستين دوره مسابقات مهندسی نفت با هدف پيشبرد اهداف عالي علمي و صنعتي كشور در آذرماه سال جاري برگزار گرديد.

نخستين دوره مسابقات مهندسی نفت با هدف پيشبرد اهداف عالي علمي و صنعتي كشور در آذرماه سال جاري برگزار گرديد.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶