برنامه زمانبندی ارائه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی مهر ۹۵

برنامه زمانبندی ارائه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی مهر 95

گرایش

نام مدرس

تاریخ ارئه سمینار

توضیحات

مهندسی حفاری و مخازن هیدروکربوری

دکتر علیرضا کاظمی

96/6/13

8 صبح تا 17 عصر

اکتشاف نفت

دکتر احمدرضا ربانی

96/6/14

8 صبح تا 17 عصر

بهره برداری و تجهیزات

دکتر فریبرز رشیدی

96/6/15

8 صبح تا 17 عصر

 

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱