هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

وحید حدادی اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543527

احسان خامه چي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khamehchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545154

احمدرضا رباني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rabbani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545134

محمد جواد عامري شهرابي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ameri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545128

عبدالرحیم جواهریان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:javaherian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545131

محمد رضا خرسند موقر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.khorsand@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545133

محمد شریفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m_sharifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545181

علیرضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kazemia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545180

محمد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.ahmady@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545182

مهدی شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mehdi.shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545140

یوسف رفیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:y.rafiei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545183

جلال فهیم پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fahimpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545144اخبار