هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

بهرام دبیر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:drbdabir@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543527

فرزاد محبوبی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542967

عبدالرحیم جواهریان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:javaherian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545131

احمدرضا رباني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rabbani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545134

محمد جواد عامري شهرابي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ameri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545128

احسان خامه چي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khamehchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545154

محمد رضا خرسند موقر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.khorsand@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545133

رسول خسروانیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Khosravanian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545130

بابک امین شهیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aminshahidy@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545129

ناصر عليزاده تبريزي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:n_alizadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545140

پرویز معارف وند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:parvizz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542961

عباس نادری فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naderifar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543158

محمد شریفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m_sharifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545181

علیرضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kazemia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545180

محمد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.ahmady@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545182

یوسف رفیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:y.rafiei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545183

مهدی شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mehdi.shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545140

جلال فهیم پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fahimpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545144