اساتيد گروه مهندسی نفت

احمدرضا رباني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rabbani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545134

محمد جواد عامري شهرابي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ameri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545128

عبدالرحیم جواهریان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:javaherian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545131

مهدی شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mehdi.shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545140