اساتيد گروه مخازن هیدروکربوری

احسان خامه چي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khamehchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545154

محمد شریفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m_sharifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545181

محمد رضا خرسند موقر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.khorsand@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545133

علیرضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kazemia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545180

محمد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.ahmady@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545182

یوسف رفیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:y.rafiei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545183

جلال فهیم پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fahimpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545144