نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 كامران آزادي احمد آبادي کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
2 محمدامين آلبويه کارشناسي مهندسي نفت
3 احمد ابراهيمي جهان اباد کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروکربوري
4 مهدي ابوالحسني کارشناسي مهندسي نفت
5 مهرداد احکامي کارشناسي مهندسي نفت
6 سامان اخترمنش کارشناسي مهندسي نفت
7 حميد اخوندزاده کارشناسي مهندسي نفت
8 حميد ادبي فيروزجايي کارشناسي مهندسي نفت
9 کامران ازادي احمدابادي کارشناسي مهندسي نفت
10 زهره استين فشان کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروکربوري
11 مجتبي اسد پور کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت
12 مجتبي اسدپور کارشناسي مهندسي نفت
13 هادي اسمعيل پورگبراباد کارشناسي مهندسي نفت
14 مجيد اسکندري نيا کارشناسي مهندسي نفت
15 اتابک اصغري کارشناسي مهندسي نفت
16 محمدجواد افشاري معين کارشناسي مهندسي نفت
17 مهديه افکاري عتيق کارشناسي مهندسي نفت
18 سولماز اكبري کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروکربوري
19 اميرپژمان اكبري کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروکربوري
20 مسعود الفي کارشناسي مهندسي نفت

 

 

اخبار