نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سعيده الخنسا کارشناسي مهندسي نفت 87
2 اسامه احمد يوسف کارشناسي مهندسي نفت
3 اردلان احمدي کارشناسي مهندسي نفت
4 هانيه احمدي کارشناسي مهندسي نفت
5 علي ارجمندزاوشتي کارشناسي مهندسي نفت
6 مازيار ارشدي کارشناسي مهندسي نفت
7 مصطفي اروجي کارشناسي مهندسي نفت
8 عليرضا اسلاميان کارشناسي مهندسي نفت
9 رامين اسماعيل پورپينچاه کارشناسي مهندسي نفت
10 حسين اسماعيلي اسيابر کارشناسي مهندسي نفت
11 حسين اصغرنژادسرايي کارشناسي مهندسي نفت
12 ياسمن اصف کارشناسي مهندسي نفت
13 شايان اصفهاني کارشناسي مهندسي نفت
14 ارش اعظمي فرد کارشناسي مهندسي نفت
15 حسين اعلمي نيا کارشناسي مهندسي نفت
16 نيلوفر افشاريان کارشناسي مهندسي نفت
17 عبيد اقائي کارشناسي مهندسي نفت
18 ازاده اقاجان پور کارشناسي مهندسي نفت
19 علي الجزايري کارشناسي مهندسي نفت
20 پيام اللهويردي زاده شيخلو کارشناسي مهندسي نفت

 

 

اخبار