نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سيد حسين حسيني کارشناسي ارشد مهندسي نفت 88
2 امين اتش نژاد کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
3 سامان اخترمنش کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
4 ميلاد اريان پور کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
5 زهرا اسماعيل زاده کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروکربوري
6 غفار بابادي کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
7 محمود بانشي کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
8 حميد بني اسدي کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
9 بهاره بوستاني کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت
10 امير حاتم پور کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت
11 مهدي حجازي کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
12 سيدهشام حميدفرحاني کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
13 سجاد خاني کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت
14 جعفر خسروي نار کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
15 مقداد خليل پورديل کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
16 علي خواجوي کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت
17 مهدي خويشوند کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
18 محمدهادي دشتيان کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
19 صابر ده ده جاني کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
20 علي رجبي قره قويونلو کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت

 

 

اخبار