نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 احمد ابراهيمي جهان اباد دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري 89
2 محمد تقي زاده سروستاني دکتري مهندسي مخازن هيدروکربوري 89
3 امير ابراهيميان حسين آبادي دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
4 مهدي امير سرداري دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
5 سيد ابوالفضل حسيني دکتري مهندسي نفت
6 بهنام حسيني شعار دکتري مهندسي اکتشاف نفت
7 مهناز حكمت زاده دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
8 رزيتا حميدي دکتري مهندسي نفت-اكتشاف نفت
9 احسان ده يادگاري دکتري مهندسي نفت-اكتشاف نفت
10 محمد سياف زاده دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
11 شبنم شهبازي دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
12 محمد حسين صابري دکتري مهندسي اکتشاف نفت
13 احسان صالحي دکتري مهندسي اکتشاف نفت
14 مهرداد عالمي دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
15 توماج فرود دکتري مهندسي مخازن هيدروکربوري
16 احمدرضا كريمي خواجه لنگي دکتري مهندسي اکتشاف نفت
17 محمد محمد نيا دکتري مهندسي نفت-اكتشاف نفت
18 طناز مرادي دکتري مهندسي نفت
19 زهرا السادات مشهدي دکتري مهندسي اکتشاف نفت
20 سيدحسين هاشمي دکتري مهندسي اکتشاف نفت

 

 

اخبار