افراد

وحید حدادی اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543527

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی