افراد

محمد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: m.ahmady@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545182

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی