افراد

محمد جواد عامري شهرابي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ameri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545128

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/ameri

  • سوابق تحصیلی

 

فوق دکتری مهندس نفت،(مدلسازی ژئومکانیکی مخزن و پایداری دیواره چاه) دانشگاه ای اند ام امریکا، 1390

دكتراي مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي  اميركبير(پلي تكنيك تهران)،1382