افراد

عباس نادری فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: naderifar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543158

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/naderifar

  • سوابق تحصیلی