افراد

عبدالرحیم جواهریان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javaherian@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545131

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/javaherian

  • سوابق تحصیلی

     دكتري ژئوفيزيك (لرزه شناسي)، (1361) 1982، حذف امواج با زتابيده از كرانهاي مدل در ايجاد لرزه نگاشتهاي مصنوعي تفاضل متناهي با كاربرد بر روي زون گسلي سان اندرز، دانشگاه ايالتي تكزاس در دالاس، استاد راهنما: پروفسور ران ورد.

 

    كارشناسي ارشد ژئوفيزيك، (1357) 1967، تحليل لايه هاي ذغال با استفاه از نمودارهاي چاهها در معدن ذغال خمرود، كرمان، ايران، دانشگاه تولسا، اكلاهما، استاد راهنما: دكتر استنلي جان لستر.


     كارشناسي ارشد مهندسي معدن، 1346، دانشكده فني دانشگاه تهران.