افراد

علیرضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: kazemia@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545180

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی