افراد

احسان خامه چي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: khamehchi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545154

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/khamehchi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


مقطع دكتري: مهندسي شيمي گروه مخازن نفت و گاز- دانشگاه صنعتي اميركبير

 

مقطع كارشناسي ارشد: مهندسي مخازن هيدروكربوري- دانشگاه صنعتي اميركبير

 

مقطع كارشناسي: مهندسي اكتشاف معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير