افراد

محمد رضا خرسند موقر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: m.khorsand@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545133

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/m.khorsand

  • سوابق تحصیلی