افراد

فرزاد محبوبی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542967

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mahboubi

  • سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

کشور

سال اخذ

كارشناسي

مواد و متالورژي

صنعتي شريف

ايران

١٣٦٨

كارشناسي ارشد

مواد و متالورژي

ولنگنگ

استراليا

١٣٧١

دكتري

مواد و متالورژي

ولنگنگ

استراليا

١٣٧٥