افراد

یوسف رفیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: y.rafiei@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545183

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی