افراد

مهدی شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mehdi.shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545140

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی