تلفن ۲۲۲-۶۴۵۴۳۵۴۵
فکس ۶۴۵۴۳۵۳۵-۲۰۲
آدرس تهران، خیابان ولی عصر، جنب خیابان رشت، درب ولی عصر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نفت
پست الکترونیکی lnakhaee@aut.ac.ir

ارسال پیام