نام:وحید حدادی اصل

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:احسان خامه چي

مسئولیت:معاون دانشکده

نام:محمد حسن جوان

مسئولیت:مدیر مالی و اداری

نام: محمد رضا خرسند موقر

مسئولیت:استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان

نام:محمد شریفی

مسئولیت:مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری

نام:مهدی شعبانی

مسئولیت:مدیر گروه مهندسی نفت

نام:یوسف رفیعی

مسئولیت:سرپرست سایت کامپیوتر