نام:عباس آقاشفیع

مسئولیت: معاون مالی و اداری

نام:احمدرضا رباني

مسئولیت:مدیر تحصیلات تکمیلی

نام:محمد جواد عامري شهرابي

مسئولیت: معاون پژوهشی

نام: محمد رضا خرسند موقر

مسئولیت:معاون آموزشی

نام:جلال فهیم پور

مسئولیت:مدیر دانشجویی