امکانات دانشکده

در حال حاضر دانشکده مهندسی نفت مجهز به 9 آزمایشگاه تخصصی با نام های آزمایشگاه مکانیک سنگ،آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن،آزمایشگاه سنگ شناسی،آزمایشگاه ژئوشیمی آلی،آزمایشگاه ازدیاد برداشت،آزمایشگاه ژئومکانیک،آزمایشگاه تجهیزات نفت و یک سایت عمومی و یک سایت تخصصی، کتابخانه ای مجهز به 580 عنوان کتاب لاتین و 400 عنوان کتاب می باشد.