دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکتر بهرام دبیر ۶۶۹۵۹۱۴۷ رئیس دانشکده
عباس آقا شفیع ۶۶۹۵۹۱۴۷ معاون اداری و مالی
لیلا نخعی ۶۴۵۴۵۱۵۱ کارشناس کامپیوتر
علیرضا متقی ۶۴۵۴۵۱۵۰ کارشناس تحصیلات تکمیلی
صدیقه علیزاده ۶۴۵۴۳۵۲۷ مسئول دفتر
روشنک بهرام نژاد ۶۴۵۴۵۱۴۸ کارشناس آموزش
سیمین وزیری ۶۴۵۴۵۱۵۷ مسئول کتابخانه
ریحانه پیرو ۶۴۵۴۵۱۶۹ کارشناس آزمایشگاه
محسن ده دوار ۶۴۵۴۵۱۷۶ کارشناس آزمایشگاه
محمد پورصالحی ۶۴۵۴۵۱۷۲ کارشناس آزمایشگاه
مهدی رحمانی ۶۴۵۴۵۱۷۵-۶۴۵۴۵۱۴۹ کارشناس آزمایشگاه