نام : علیرضا امیری ابیانه

مسئولیت: کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:64545151

نام : محمد حسن جوان

مسئولیت:مسئول امور پشتیبانی و اداری

شماره تلفن:64545152

نام : روشنک بهرام نژاد

مسئولیت:مسئول آموزش Ugrad.PE@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545148

نام : ریحانه پیرو

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه peirow@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545169

نام : محسن ده ودار

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه dehvedar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545176

نام : مهدی رحمانی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه rahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545149

نام : حمید رمضانپور

مسئولیت: مسئول انتشارات

شماره تلفن:64545164

نام : صدیقه علیزاده

مسئولیت:مسئول دفتر

شماره تلفن:64543527

نام : محمد کریمی

مسئولیت: کارپرداز و مسئول ساختمان

شماره تلفن:64543527

نام : علیرضا متقی

مسئولیت:مسئول تحصیلات تکمیلی mottaghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545150