نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 احمد ابراهيمي جهان اباد دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري 89
2 سعيده الخنسا کارشناسي مهندسي نفت 87
3 محمد تقي زاده سروستاني دکتري مهندسي مخازن هيدروکربوري 89
4 حامد حبیب زاده نسامی
5 سيد حسين حسيني کارشناسي ارشد مهندسي نفت 88
6 امير ابراهيميان حسين آبادي دکتري مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
7 امين اتش نژاد کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
8 اسامه احمد يوسف کارشناسي مهندسي نفت
9 اردلان احمدي کارشناسي مهندسي نفت
10 هانيه احمدي کارشناسي مهندسي نفت
11 سامان اخترمنش کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
12 علي ارجمندزاوشتي کارشناسي مهندسي نفت
13 مازيار ارشدي کارشناسي مهندسي نفت
14 مصطفي اروجي کارشناسي مهندسي نفت
15 ميلاد اريان پور کارشناسي ارشد مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري
16 عليرضا اسلاميان کارشناسي مهندسي نفت
17 زهرا اسماعيل زاده کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروکربوري
18 رامين اسماعيل پورپينچاه کارشناسي مهندسي نفت
19 حسين اسماعيلي اسيابر کارشناسي مهندسي نفت
20 حسين اصغرنژادسرايي کارشناسي مهندسي نفت

 

 

اخبار