افراد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

عبدالرحیم جواهریان

استاد

javaherianaut.ac.ir
۵۱۵۶ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

احمدرضا ربانی

استاد

rabbaniaut.ac.ir
۵۱۳۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

احسان خامه‌چی

استاد

khamehchiaut.ac.ir
۵۱۵۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

محمدجواد عامری‌ شهرابی 

استاد
ameriaut.ac.ir
۵۱۲۸ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

محمد شریفی

دانشیار

m_sharifiaut.ac.ir
۵۱۸۱ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

محمد احمدی

دانشیار

m.ahmadyaut.ac.ir
۵۱۸۲ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

محمدرضا خرسند موقر

دانشیار
m.khorsandaut.ac.ir
۵۱۳۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

یوسف رفیعی

استادیار

y.rafieiaut.ac.ir
۵۱۸۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

محمدرضا اکبری

استادیار

akbari.peaut.ac.ir
۵۱۳۷ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

جلال فهیم‌پور

استادیار
fahimpouraut.ac.ir
۵۱۴۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

هادی مهدوی بصیر

استادیار
basir.maut.ac.ir
۵۱۲۹ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

صابر صفار

استادیار
s.saffaraut.ac.ir
۵۱۳۱ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

محسن ده‌وِدار

استادیار
dehvedaraut.ac.ir
۵۱۷۱ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 32792 بار   |   دفعات چاپ: 1129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر