افراد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
 

احمدرضا ربانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rabbaniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷
جلسه مجازی: 
https://meetings۲.aut.ac.ir/drrabbani/

محمد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

   m.ahmadyaut.ac.ir:پست الکترونیکی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۲

جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drahmady/

عبدالرحیم جواهریان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:javaherianaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۳۱

جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drjavaherian/

 

احسان خامه چی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی:khamehchiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۵۴
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drkhamehchi/

محمد رضا خرسند موقر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.khorsandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۳۳
جلسه مجازی: 

https://meetings۲.aut.ac.ir/drkhorsand/

یوسف رفیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:y.rafieiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۳
جلسه مجازی: 

https://meetings۲.aut.ac.ir/drrafiei/

محمد شریفی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: m_sharifiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۱

جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drsharifi/

مهدی شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mehdi.shabaniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۰
جلسه مجازی: 

https://meetings۲.aut.ac.ir/drshabani/

محمد جواد عامری شهرابی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ameriaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۲۸
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drameri/

جلال فهیم پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fahimpouraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۴
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drfahimpour/

علیرضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kazemiaaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۰
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drkazemia/

محمدرضا اکبری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:akbari.peaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۳۷
جلسه مجازی:
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15689 بار   |   دفعات چاپ: 572 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر