تقويم آموزشي كارشناسي دو نیم سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ثبت نام شنبه ویک شنبه ۲۰و ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
شروع کلاس‌ها شنبه۱۴۰۰/۰۶/۲۷۲۷/۶/۱۴۰۰
حذف و اضافه( هفته ۱ ) سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تصحیح اخطارها(هفته ۳ ) شنبه و یکشنبه ۱۰ و۱۴۰۰/۰۷/۱۱
حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه  ۴و۱۴۰۰/۱۰/۰۵
ارزیابی( هفته ۱۵ و ۱۶) دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ الی جمعه۱۴۰۰/۱۰/۱۷
هفته پایانی کلاس‌ها(هفته ۱۶ ) شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
آزمون‌های پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 
نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه  ۱۲ و ۱۳۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
حذف و اضافه(هفته ۱ ) سه شنبه و چهار شنبه  ۱۹ و۲۰۱۴۰۰/۱۱/۲۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳) سه شنبه  وچهارشنبه ۳ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
حذف اضطراری(هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه ۷و۱۴۰۱/۰۳/۰۸
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
هفته پایانی کلاس‌ها(هفته ۱۶ ) دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ الی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
آزمون‌های پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲